Oświadczenie Zarządu Infoscan S.A. w sprawie rozpowszechniania nieprawdziwych informacji na temat Spółki.

[:pl]W związku z zaobserwowanym w dniu 15 lutego 2019 r. istotnym spadkiem notowań akcji Infoscan S.A. (Spółka), zapytaniami kierowanymi do Spółki dotyczącymi raportów bieżących opublikowanych tego samego dnia oraz rozpowszechnianymi nieprawdziwymi informacjami na temat Spółki, Zarząd Spółki przedstawia szczegółowe wyjaśnienia dotyczące powyższych wydarzeń wraz ze swoim komentarzem do zaistniałej sytuacji.

Zdarzeniem powodującym obowiązek opublikowania 15 lutego br. raportu bieżącego EBI nr 3/2019 było wydanie przez sąd rejestrowy postanowienia o dokonaniu wpisu podwyższenia kapitału zakładowego, które zostało przeprowadzone w październiku ubiegłego roku. Zarząd Spółki przypomina, że ww. podwyższenie kapitału zakładowego związane jest z emisją 260.000 akcji zwykłych na okaziciela serii G, które zostały objęte wówczas przez akcjonariuszy i opłacone gotówką po cenie emisyjnej równej 6,00 zł. Wszelkie informacje na temat rzekomej ceny emisyjnej równej 10 groszy są nieprawdziwe i wprowadzające w błąd. Spółka w raporcie o rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego przez sąd rejestrowy wspomina o wartości nominalnej akcji Spółki, która jest jednakowa dla wszystkich serii akcji i jest określona w statucie Spółki.

Szczegółowe podsumowanie informacji związanych z emisją akcji serii G zostało przez Spółkę podane do publicznej wiadomości w raporcie bieżącym EBI nr 24/2018 z dnia 7 listopada 2018 r. Zarząd pragnie nadmienić, że akcji serii G są obecnie przedmiotem procedury wprowadzenia ich do obrotu na rynku NewConnect i nie ma ich na ten moment w obrocie giełdowym.

W związku z opisaną powyżej rejestracją podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, zwiększyła się łączna liczba wyemitowanych przez Spółkę akcji, a tym samym łączna liczba głosów przysługujących akcjonariuszom z tych akcji na Walnym Zgromadzeniu Spółki. W konsekwencji, Spółka otrzymała w dniu 15 lutego 2019 r. od Porozumienia Akcjonariuszy Spółki zawiadomienie, sporządzone w oparciu o przepisy art. 69 Ustawy o ofercie publicznej (…), w którym wskazano, że udział Porozumienia Akcjonariuszy Spółki w ogólnej liczbie głosów w Spółce uległ zmniejszeniu poniżej progu 15%. Z treści otrzymanego zawiadomienia w sposób oczywisty wynika, że zmniejszenie udziału Porozumienia Akcjonariuszy Spółki poniżej progu 15% jest konsekwencją zwiększenia się łącznej liczby głosów w Spółce, a nie dokonania sprzedaży akcji Spółki przez członków Porozumienia Akcjonariuszy Spółki.

Zarząd Spółki pragnie w tym miejscu podkreślić, że w jego opinii w Spółce w nie nastąpiły żadne zdarzenia, które uzasadniałyby spadek notowań akcji Spółki zaobserwowany w dniu 15 lutego br. Spółka nadal konsekwentnie realizuje założone cele strategiczne. Zgodnie z informacją z 14 lutego 2019 r. zawartą w raporcie bieżącym ESPI nr 5/2019 Spółka przekazała FDA niezbędne informacje w odniesieniu do stanowiska amerykańskiego urzędu z 18 stycznia 2019. Spółka jednocześnie chce zapewnić inwestorów, że zgodnie z wymogami FDA zawartymi w dokumencie „The Least Burdensome Provisions” Infoscan przedstawił wszystkie wymagane przez amerykańską stronę informacje. W związku z powyższym Zarząd Spółki pozytywnie ocenia szansę dopuszczenia urządzenia MED Recorder na rynek amerykański.

Dodatkowo, Spółka jest na bardzo zaawansowanym etapie rozpoczęcia sprzedaży na rynkach Europy Zachodniej oraz prowadzi szereg działań zmierzających do istotnego zwiększenia sprzedaży badań wykonywanych w Azji i w Polsce. Zarząd Spółki podtrzymuje wcześniejsze deklaracje prowadzenia polityki informacyjnej Spółki w sposób transparentny i zgodny z obowiązującymi przepisami, tak aby zapewnić wszystkim inwestorom równy dostęp do kluczowych informacji o Spółce.[:]

Kategorie: