Walne zgromadzenia

Walne zgromadzenia

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia InfoScan Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 15 lutego 2021 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa

Zespół składników majątkowych Infoscan S.A. („Spółka”) związanych z projektowaniem, produkcją, serwisem, sprzedażą wyrobów medycznych oraz usług do rejestracji parametrów fizjologicznych pacjentów, stanowiący zorganizowaną część przedsiębiorstwa („ZCP”) przeznaczoną do sprzedaży, obejmuje:
1) Aktywa w postaci składników majątku trwałego i innego wyposażenia, wartości niematerialnych i prawnych, zapasów, towarów handlowych.
2) Prawa i obowiązki wynikające z umów handlowych, z tym jednakże zastrzeżeniem, że w przypadku gdy bezpośrednie przeniesienie praw i obowiązków nie będzie możliwe, Spółka ustali zasady rozliczeń z nabywcą ZCP.
3) Prawa i obowiązki z umów cywilno-prawnych innych niż umowy handlowe, których przedmiotem jest m.in. wynajem powierzchni, leasing środków trwałych, udzielenie kredytów lub pożyczek, świadczenie usług telekomunikacyjnych i innych usług o charakterze organizacyjno – administracyjnym, co do których możliwe będzie bezpośrednie przeniesienie praw i obowiązków.
4) Prawa z umów dotyczących pracowników.
5) Tajemnice oraz know-how przedsiębiorstwa.
6) Certyfikaty.
7) Dokumenty związane z prowadzeniem
8) Oznaczenia graficzne, znaki słowno-graficzne i tym podobne.
9) Udziały i akcje w spółkach zależnych od Spółki, o ile nie będą przedmiotem odrębnej umowy sprzedaży.


OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA INFOSCAN S.A. z siedzibą w Warszawie

Na podstawie art. 399 § 1 oraz art. 4021 – 4022 Kodeksu spółek handlowych („KSH”), Zarząd INFOSCAN S.A. („Emitent”; „Spółka”) zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się 15 lutego 2021 roku, o godz. 12:00 w Kancelarii Notarialnej w Warszawie, przy ul. Łuckiej nr 18 lokal 4/L.`

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA INFOSCAN S.A. z siedzibą w Warszawie

Na podstawie art. 399 § 1 oraz art. 4021 – 4022 Kodeksu spółek handlowych („KSH”), Zarząd INFOSCAN S.A. („Emitent”; „Spółka”) zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się 7 stycznia 2021 roku, o godz. 12:00 w Kancelarii Notarialnej w Warszawie, przy ul. Łuckiej nr 18 lokal 4/L.

Kontakt dla inwestorów

Jeżeli oferta Infoscan wzbudziła Państwa zainteresowanie lub jeżeli szukają Państwo odpowiedzialnego partnera biznesowego - zapraszamy do kontaktu. Współpracujemy z firmami oraz instytucjami, które potrafią śmiało i realnie myśleć o technologiach przyszłości. Razem możemy wyprzedzić oczekiwania Pacjentów oraz Klientów oferując im standardy medyczne jutra.

Emitent

Infoscan Emitent

Infoscan S.A.
ul. Rejtana 17/16
02-516 Warszawa

tel: 785 800 600
fax: (+22) 188 10 23
mail: info@infoscan.pl

Doradca ds. relacji inwestorskich

doradca-inera

InnerValue Sp. z o.o.
ul. Wilcza 46, Piętro 1
00-679 Warszawa

tel: (+48) 22 292 04 28
mail: recepcja@innervalue.pl

Autoryzowany doradca

doradca-IPO-logotyp

IPO Doradztwo Kapitałowe
ul. Marszałkowska 126/134
00-008 Warszawa

tel: (+22) 278 27 21
mail: ipo@ipo.com.pl

Animator rynku

animator-Trigon-logotyp

Trigon Dom Maklerski
ul. Puławska 2
02-566 Warszawa

tel: (+48) 22 330 11 11
mail: recepcja@trigon.pl