Walne zgromadzenia

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Grupa Modne Zakupy S.A. z siedzibą w Warszawie

Na podstawie art. 399 § 1 oraz art. 4021 – 4022 Kodeksu spółek handlowych („KSH”), Zarząd Grupa Modne Zakupy S.A. („Emitent”; „Spółka”) zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się: 22 sierpnia 2022 roku, o godz. 13:00 w Kancelarii Notarialnej Monika Smaga przy ul. Al. Jerozolimskie 81, 02-001 Warszawa.

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Grupa Modne Zakupy S.A. z siedzibą w Warszawie

Na podstawie art. 399 § 1 oraz art. 4021 – 4022 Kodeksu spółek handlowych („KSH”), Zarząd Grupa Modne Zakupy S.A. („Emitent”; „Spółka”) zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się 25 lipca 2022 roku, o godz. 13:00 w Kancelarii Notarialnej w Warszawie, przy ul. Łuckiej nr 18 lokal 4/L.

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA INFOSCAN S.A. z siedzibą w Warszawie

Na podstawie art. 399 § 1 oraz art. 4021 – 4022 Kodeksu spółek handlowych („KSH”), Zarząd INFOSCAN S.A. („Emitent”; „Spółka”) zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się:

30 grudnia 2021 roku, o godz. 11:00 w Kancelarii Notarialnej w Warszawie,
przy ul. Łuckiej nr 18 lokal 4/L.

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA INFOSCAN S.A. z siedzibą w Warszawie

Na podstawie art. 399 § 1 oraz art. 4021 – 4022 Kodeksu spółek handlowych („KSH”), Zarząd INFOSCAN S.A. („Emitent”; „Spółka”) zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się 24 czerwca 2021 roku, o godz. 12:00 w Kancelarii Notarialnej w Warszawie, przy ul. Łuckiej nr 18 lokal 4/L.

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia InfoScan Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 15 lutego 2021 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa

Zespół składników majątkowych Infoscan S.A. („Spółka”) związanych z projektowaniem, produkcją, serwisem, sprzedażą wyrobów medycznych oraz usług do rejestracji parametrów fizjologicznych pacjentów, stanowiący zorganizowaną część przedsiębiorstwa („ZCP”) przeznaczoną do sprzedaży, obejmuje:
1) Aktywa w postaci składników majątku trwałego i innego wyposażenia, wartości niematerialnych i prawnych, zapasów, towarów handlowych.
2) Prawa i obowiązki wynikające z umów handlowych, z tym jednakże zastrzeżeniem, że w przypadku gdy bezpośrednie przeniesienie praw i obowiązków nie będzie możliwe, Spółka ustali zasady rozliczeń z nabywcą ZCP.
3) Prawa i obowiązki z umów cywilno-prawnych innych niż umowy handlowe, których przedmiotem jest m.in. wynajem powierzchni, leasing środków trwałych, udzielenie kredytów lub pożyczek, świadczenie usług telekomunikacyjnych i innych usług o charakterze organizacyjno – administracyjnym, co do których możliwe będzie bezpośrednie przeniesienie praw i obowiązków.
4) Prawa z umów dotyczących pracowników.
5) Tajemnice oraz know-how przedsiębiorstwa.
6) Certyfikaty.
7) Dokumenty związane z prowadzeniem
8) Oznaczenia graficzne, znaki słowno-graficzne i tym podobne.
9) Udziały i akcje w spółkach zależnych od Spółki, o ile nie będą przedmiotem odrębnej umowy sprzedaży.


OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA INFOSCAN S.A. z siedzibą w Warszawie

Na podstawie art. 399 § 1 oraz art. 4021 – 4022 Kodeksu spółek handlowych („KSH”), Zarząd INFOSCAN S.A. („Emitent”; „Spółka”) zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się 15 lutego 2021 roku, o godz. 12:00 w Kancelarii Notarialnej w Warszawie, przy ul. Łuckiej nr 18 lokal 4/L.`