Walne zgromadzenia

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA INFOSCAN S.A. z siedzibą w Warszawie

Na podstawie art. 399 § 1 oraz art. 4021 – 4022 Kodeksu spółek handlowych („KSH”), Zarząd INFOSCAN S.A. („Emitent”; „Spółka”) zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się:

30 grudnia 2021 roku, o godz. 11:00 w Kancelarii Notarialnej w Warszawie,
przy ul. Łuckiej nr 18 lokal 4/L.

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA INFOSCAN S.A. z siedzibą w Warszawie

Na podstawie art. 399 § 1 oraz art. 4021 – 4022 Kodeksu spółek handlowych („KSH”), Zarząd INFOSCAN S.A. („Emitent”; „Spółka”) zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się 24 czerwca 2021 roku, o godz. 12:00 w Kancelarii Notarialnej w Warszawie, przy ul. Łuckiej nr 18 lokal 4/L.

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia InfoScan Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 15 lutego 2021 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa

Zespół składników majątkowych Infoscan S.A. („Spółka”) związanych z projektowaniem, produkcją, serwisem, sprzedażą wyrobów medycznych oraz usług do rejestracji parametrów fizjologicznych pacjentów, stanowiący zorganizowaną część przedsiębiorstwa („ZCP”) przeznaczoną do sprzedaży, obejmuje:
1) Aktywa w postaci składników majątku trwałego i innego wyposażenia, wartości niematerialnych i prawnych, zapasów, towarów handlowych.
2) Prawa i obowiązki wynikające z umów handlowych, z tym jednakże zastrzeżeniem, że w przypadku gdy bezpośrednie przeniesienie praw i obowiązków nie będzie możliwe, Spółka ustali zasady rozliczeń z nabywcą ZCP.
3) Prawa i obowiązki z umów cywilno-prawnych innych niż umowy handlowe, których przedmiotem jest m.in. wynajem powierzchni, leasing środków trwałych, udzielenie kredytów lub pożyczek, świadczenie usług telekomunikacyjnych i innych usług o charakterze organizacyjno – administracyjnym, co do których możliwe będzie bezpośrednie przeniesienie praw i obowiązków.
4) Prawa z umów dotyczących pracowników.
5) Tajemnice oraz know-how przedsiębiorstwa.
6) Certyfikaty.
7) Dokumenty związane z prowadzeniem
8) Oznaczenia graficzne, znaki słowno-graficzne i tym podobne.
9) Udziały i akcje w spółkach zależnych od Spółki, o ile nie będą przedmiotem odrębnej umowy sprzedaży.


OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA INFOSCAN S.A. z siedzibą w Warszawie

Na podstawie art. 399 § 1 oraz art. 4021 – 4022 Kodeksu spółek handlowych („KSH”), Zarząd INFOSCAN S.A. („Emitent”; „Spółka”) zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się 15 lutego 2021 roku, o godz. 12:00 w Kancelarii Notarialnej w Warszawie, przy ul. Łuckiej nr 18 lokal 4/L.`

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA INFOSCAN S.A. z siedzibą w Warszawie

Na podstawie art. 399 § 1 oraz art. 4021 – 4022 Kodeksu spółek handlowych („KSH”), Zarząd INFOSCAN S.A. („Emitent”; „Spółka”) zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się 7 stycznia 2021 roku, o godz. 12:00 w Kancelarii Notarialnej w Warszawie, przy ul. Łuckiej nr 18 lokal 4/L.

Piąte wezwanie do złożenia dokumentów akcji Spółki celem ich dematerializacji

Zarząd Infoscan S.A. („Spółka”) działając na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 roku poz. 1798, ze zm. z Dz.U. z 2020 roku poz. 875) ponownie wzywa wszystkich akcjonariuszy posiadających niezdematerializowane akcje Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji, poprzez rejestrację akcji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A.

Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki w Warszawie, przy ul. Tadeusza Rejtana 17/16, 02-516 Warszawa, w dni robocze w godzinach od 9 do 17, do dnia 12 lutego 2021 r.

Złożenie dokumentów akcji Spółki odbędzie się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi Spółki.

Na podstawie obowiązujących przepisów, akcje mające postać dokumentów utracą moc obowiązującą z dniem 1 marca 2021 r. Po tym dniu dokumenty akcji uzyskają moc dowodową wyłącznie w zakresie wykazywania przez akcjonariusza wobec Spółki, że przysługują mu prawa udziałowe. Z dniem 1 marca 2026 r. dokumenty akcji utracą również moc dowodową.

Niniejsze wezwanie jest ostatnim spośród pięciu wymaganych przepisami prawa.