Walne zgromadzenia

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA INFOSCAN S.A. z siedzibą w Warszawie

Na podstawie art. 399 § 1 oraz art. 4021 – 4022 Kodeksu spółek handlowych („KSH”), Zarząd INFOSCAN S.A. („Emitent”; „Spółka”) zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się 24 czerwca 2021 roku, o godz. 12:00 w Kancelarii Notarialnej w Warszawie, przy ul. Łuckiej nr 18 lokal 4/L.

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia InfoScan Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 15 lutego 2021 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa

Zespół składników majątkowych Infoscan S.A. („Spółka”) związanych z projektowaniem, produkcją, serwisem, sprzedażą wyrobów medycznych oraz usług do rejestracji parametrów fizjologicznych pacjentów, stanowiący zorganizowaną część przedsiębiorstwa („ZCP”) przeznaczoną do sprzedaży, obejmuje:
1) Aktywa w postaci składników majątku trwałego i innego wyposażenia, wartości niematerialnych i prawnych, zapasów, towarów handlowych.
2) Prawa i obowiązki wynikające z umów handlowych, z tym jednakże zastrzeżeniem, że w przypadku gdy bezpośrednie przeniesienie praw i obowiązków nie będzie możliwe, Spółka ustali zasady rozliczeń z nabywcą ZCP.
3) Prawa i obowiązki z umów cywilno-prawnych innych niż umowy handlowe, których przedmiotem jest m.in. wynajem powierzchni, leasing środków trwałych, udzielenie kredytów lub pożyczek, świadczenie usług telekomunikacyjnych i innych usług o charakterze organizacyjno – administracyjnym, co do których możliwe będzie bezpośrednie przeniesienie praw i obowiązków.
4) Prawa z umów dotyczących pracowników.
5) Tajemnice oraz know-how przedsiębiorstwa.
6) Certyfikaty.
7) Dokumenty związane z prowadzeniem
8) Oznaczenia graficzne, znaki słowno-graficzne i tym podobne.
9) Udziały i akcje w spółkach zależnych od Spółki, o ile nie będą przedmiotem odrębnej umowy sprzedaży.


OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA INFOSCAN S.A. z siedzibą w Warszawie

Na podstawie art. 399 § 1 oraz art. 4021 – 4022 Kodeksu spółek handlowych („KSH”), Zarząd INFOSCAN S.A. („Emitent”; „Spółka”) zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się 15 lutego 2021 roku, o godz. 12:00 w Kancelarii Notarialnej w Warszawie, przy ul. Łuckiej nr 18 lokal 4/L.`

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA INFOSCAN S.A. z siedzibą w Warszawie

Na podstawie art. 399 § 1 oraz art. 4021 – 4022 Kodeksu spółek handlowych („KSH”), Zarząd INFOSCAN S.A. („Emitent”; „Spółka”) zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się 7 stycznia 2021 roku, o godz. 12:00 w Kancelarii Notarialnej w Warszawie, przy ul. Łuckiej nr 18 lokal 4/L.

Piąte wezwanie do złożenia dokumentów akcji Spółki celem ich dematerializacji

Zarząd Infoscan S.A. („Spółka”) działając na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 roku poz. 1798, ze zm. z Dz.U. z 2020 roku poz. 875) ponownie wzywa wszystkich akcjonariuszy posiadających niezdematerializowane akcje Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji, poprzez rejestrację akcji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A.

Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki w Warszawie, przy ul. Tadeusza Rejtana 17/16, 02-516 Warszawa, w dni robocze w godzinach od 9 do 17, do dnia 12 lutego 2021 r.

Złożenie dokumentów akcji Spółki odbędzie się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi Spółki.

Na podstawie obowiązujących przepisów, akcje mające postać dokumentów utracą moc obowiązującą z dniem 1 marca 2021 r. Po tym dniu dokumenty akcji uzyskają moc dowodową wyłącznie w zakresie wykazywania przez akcjonariusza wobec Spółki, że przysługują mu prawa udziałowe. Z dniem 1 marca 2026 r. dokumenty akcji utracą również moc dowodową.

Niniejsze wezwanie jest ostatnim spośród pięciu wymaganych przepisami prawa.

Czwarte wezwanie do złożenia dokumentów akcji Spółki celem ich dematerializacji

Zarząd Infoscan S.A. („Spółka”) działając na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 roku poz. 1798, ze zm. z Dz.U. z 2020 roku poz. 875) ponownie wzywa wszystkich akcjonariuszy posiadających niezdematerializowane akcje Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji, poprzez rejestrację akcji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A.

Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki w Warszawie, przy ul. Tadeusza Rejtana 17/16, 02-516 Warszawa, w dni robocze w godzinach od 9 do 17, do dnia 12 lutego 2021 r.

Złożenie dokumentów akcji Spółki odbędzie się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi Spółki.

Na podstawie obowiązujących przepisów, akcje mające postać dokumentów utracą moc obowiązującą z dniem 1 marca 2021 r. Po tym dniu dokumenty akcji uzyskają moc dowodową wyłącznie w zakresie wykazywania przez akcjonariusza wobec Spółki, że przysługują mu prawa udziałowe. Z dniem 1 marca 2026 r. dokumenty akcji utracą również moc dowodową.

Niniejsze wezwanie jest czwartym spośród pięciu wymaganych przepisami prawa.